Deze website maakt gebruik van cookies, door verder te surfen gaat u akkoord met ons cookie-beleid. Lees meer over ons cookie-beleidAkkoord x

Reorganisatie

Reorganisaties kunnen zowel op bedrijfseconomische redenen als op bedrijfsorganisatorische redenen zijn geënt. Dat zijn verschillende gronden die nogal eens met elkaar worden verward. Kort gezegd gaat het bij bedrijfseconomische redenen vaak om een noodzaak tot reorganiseren, terwijl het bij bedrijfsorganisatorische redenen gaat om een reorganisatie uit oogpunt van efficiency. Bijvoorbeeld om de goede marktpositie te behouden, om de kwaliteit binnen de onderneming te verhogen of om kosten te besparen.

Als bij het UWV een ontslagvergunning wordt aangevraagd om bedrijfseconomische gronden dan zal de ondernemer moeten aantonen dat de omzetvermindering cq werkvermindering structureel is. Hij zal daarvoor de jaarcijfers van de afgelopen 3 jaar moeten overleggen evenals een liquiditeitsprognose (liefst van de accountant) voor de komende 6 maanden. Ingeval van bedrijfsorganisatorische redenen moet weliswaar worden aangetoond dat het beoogde effect door de reorganisatie zal worden bereikt, maar een vergaande cijfermatige onderbouwing is dan niet nodig.
 

In plaats van een procedure bij het UWV WERKbedrijf kan ook worden gekozen voor de gang naar de kantonrechter. Ook door de kantonrechter zal worden beoordeeld of de reorganisatie noodzakelijk is, of dat het reorganisatiebesluit van de ondernemer reëel is. En ook de kantonrechter neemt de Beleidsregels Ontslagtaak UWV als uitgangspunt. Als wordt aangetoond dat de reorganisatie noodzakelijk is, of dat de ondernemer belang heeft bij zijn efficiency besluit, zal vervolgens, zowel door het UWV als kantonrechter worden gekeken of het afspiegelingsbeginsel juist is toegepast. Dat wil zeggen dat de werknemers in groepen uitwisselbare functies zijn ingedeeld, de werknemers binnen die funtiegroepen in leeftijdsgroepen zijn ingedeeld en dat er vervolgens volgens de rekenvoorbeelden van het UWV wordt bepaald welke werknemer binnen welke leeftijdsgroep voor ontslag in aanmerking komt. Op zodanige wijze dat een evenwichtige spreiding over de leeftijdsgroepen blijft bestaan.
 

Is de noodzaak voor de reorganisatie niet aangetoond, of is het UWV niet overtuigd van de juistheid van het efficiency besluit, dan zal het UWV de ontslagaanvraag afwijzen. Dat is ook het geval als er niet juist is afgespiegeld. Als is gekozen voor de procedure bij de kantonrechter dan geldt dat deze desondanks zou kunnen besluiten tot ontbindig, maar zal hij in zodanig geval waarschijnlijk een hogere vergoeding toekennen. Overigens kan een ondernemer zich, als het UWV een aanvraag heeft afgewezen, alsnog wenden tot de kantonrechter. De kantonrechter zal in dat geval slechts beoordelen of het UWV in redelijkheid tot afwijzing van de vergunning heeft kunnen komen (dit wordt ook wel de marginale toetsing genoemd). 
 

  •  
  • Postbus 10224
  • Tel.  +31 203699396
  • Fax. +31 202010119