Deze website maakt gebruik van cookies, door verder te surfen gaat u akkoord met ons cookie-beleid. Lees meer over ons cookie-beleidAkkoord x

Alimentatie

Alimentatie bestaat uit een bijdrage in het levensonderhoud. In de meeste gevallen zal de meestverdienende partner aan de minstverdienende partner moeten betalen. Dit wordt partneralimentatie genoemd. Daarnaast wordt alimentatie van een ouder aan het kind verstrekt, de zogenoemde kinderalimentatie. De hoogte van de alimentatie wordt bepaald aan de hand van de behoefte van de alimentatiegerechtigde en de draagkracht van partijen.


Kinderalimentatie
Beide ouders zijn onderhoudsplichtig voor hun kinderen. Deze onderhoudsplicht duurt in ieder geval tot de leeftijd van 18 jaar en wordt verlengd tot de leeftijd van 21 jaar als een kind nog studeert of met werken onvoldoende eigen inkomen verdient om volledig in het eigen levensonderhoud te voorzien.

 

Kosten van de kinderen

Voor de vaststelling van kinderalimentatie (bij minderjarigen) is het rapport ‘Alimentatienormen’ van de Nederlandse Vereniging van Rechtspraak (NVvR), ook wel genoemd het Trema-rapport, een richtlijn. Bij dit rapport hoort de tabel ‘Kosten van kinderen voor de vaststelling van kinderalimentatie’ dat samen met het Nibud is opgesteld. Hieruit blijkt dat ouders in veel gevallen een bepaald percentage van hun netto-gezinsinkomen aan kinderen uitgeven. Het gaat bij deze kosten niet alleen om de kosten van eten, drinken, kleding, school en sport, maar ook om het aandeel in de huisvestingskosten, verbruik van gas, water en telefoon, verzekeringen en meer. Ook heeft het Nibud vastgesteld hoe dit budget over de kosten voor de kinderen wordt verdeeld. Aan de hand van de leeftijd van de kinderen en het netto-gezinsinkomen worden de kosten van de kinderen (behoefte) vastgesteld. Partijen mogen hiervan in onderling overleg afwijken.

 

Verdeling kosten van de kinderen over de ouders
Nadat is vastgesteld wat de kosten van de kinderen zijn, wordt berekend welk aandeel van deze kosten beide ouders zouden kunnen bijdragen. Dit is afhankelijk van het inkomen en de vaste lasten van de ouders (ieders draagkracht) en hoe de zorg van de kinderen is verdeeld. Aan de hand van al deze gegevens kan worden vastgesteld welke kinderbijdrage nodig is wat betaald kan worden.


Partneralimentatie
Wanneer u besluit om uit elkaar te gaan als u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap bent aangegaan, ontstaat er een alimentatieplicht. Deze alimentatieplicht duurt maximaal twaalf jaar, gerekend vanaf de dag van de officiële echtscheiding. Duurde het huwelijk korter dan vijf jaar en zijn er geen kinderen geboren, dan duurt de alimentatieplicht net zo lang als de duur van het huwelijk. Actueel is dat op dit moment in de politiek gesproken wordt over een wijziging van de duur van de alimentatie.

 

Invulling alimentatieplicht
Om invulling te geven aan de alimentatieplicht is het nodig om inzicht te krijgen in wat de partner die eventueel aanspraak op partneralimentatie kan maken, nodig heeft (behoefte) en is het belangrijk te weten wat deze partner zelf verdient of zou kunnen verdienen. Daarnaast is van belang welke inkomsten en lasten de meestverdienende partner heeft (draagkracht).
Aan de hand van al deze gegevens kan worden vastgesteld welke bijdrage nodig is wat betaald kan worden.

 

Alimentatieberekening en alimentatie herberekening
De advocaten van Veerman Advocaten kunnen voor u een alimentatieberekening maken. Daarvoor hebben wij informatie van u nodig.
Klik hier voor een overzicht van de informatie die wij dan graag van u ontvangen.

 

Overigens is het maken van een alimentatieberekening niet iets dat enkel ten tijde van de echtscheiding zelf moet worden gedaan. Ook als u al enige tijd gescheiden bent, maar u eraan twijfelt of wel het juiste bedrag aan alimentatie is afgesproken of opgelegd. Of als er zich wijzigingen in de situatie of het inkomen van u of uw ex-partner hebben voorgedaan waardoor uw draagkracht is gewijzigd, kan het raadzaam zijn om de alimentatie opnieuw te laten berekenen.


Indexering
Ieder jaar wijzigt het loon- en prijspeil en om de alimentatie daarmee gelijk te laten lopen, worden ook jaarlijks de alimentatiebedragen aangepast. De minister van Veiligheid en Justitie stelt elk jaar in november een percentage vast waarmee alle vastgestelde alimentatiebedragen op 1 januari van het nieuwe jaar automatisch wijzigen. Het indexcijfer van alimentatie voor 2013 is 1,7%. Het indexcijfer van alimentatie voor 2014 is vastgesteld op 0,9%. Deze wijziging vindt plaats op grond van artikel 402a van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek.

 

De verhoging geldt voor zowel de kinderalimentatie als de partneralimentatie ongeacht of deze door de rechter is vastgesteld of gezamenlijk tussen beide ex-partners is overeengekomen. De alimentatieplichtige ex-partner is dan ook verplicht om per 1 januari van elk jaar het alimentatiebedrag automatisch te verhogen met het indexcijfer, tenzij uitdrukkelijk afstand is gedaan van deze indexering. Indien de verhoogde alimentatie niet vrijwillig wordt betaald kan betaling worden afgedwongen.

 

Veel alimentatiegerechtigden zijn niet op de hoogte van de indexering of maken er geen aanspraak op. Hierdoor loopt u als alimentatiegerechtigde na verloop van jaren veel geld mis. We adviseren alimentatiegerechtigden dan ook alert te zijn op de indexering. Mocht er in de afgelopen jaren ten onrechte geen indexering zijn toegepast, dan betekent dat niet dat u nu geen recht meer heeft op dat geld. In beginsel kunt u, tot vijf jaar terug, hier nog aanspraak op maken.

 

Overigens is het niet enkel voor alimentatiegerechtigden belangrijk om deze automatische verhoging scherp in de gaten te houden. Het is ook voor de betalende partner van belang. Stel dat u deze indexering niet betaalt, dan kan uw ex (zelfs tot vijf jaar nadien!) betaling van u verlangen. Het alsdan door u te betalen bedrag aan achterstallige indexering kan dan inmiddels flink zijn opgelopen.

 

Voorbeeldbrieven
Indien u van mening bent dat uw ex-partner ten onrechte de indexering niet heeft betaald dan adviseren wij u om hem (of haar) schriftelijk mede te delen dat jaarlijks de alimentatie geïndexeerd behoort te worden. Veelal weet de wederpartij dat gewoon niet. U kunt hem (of haar) in diezelfde brief verzoeken om de inmiddels ontstane betalingsachterstand te voldoen. U kunt dit verzoek in een formele of in een wat meer informele brief doen. Klik hier voor een voorbeeld van een formele brief en klik hier voor een voorbeeld van een informele brief. Let op, het indexeringspercentage wat in deze brief wordt genoemd is het percentage van 2014! Dit percentage wijzigt ieder jaar.

  •  
  • Postbus 10224
  • Tel.  +31 203699396
  • Fax. +31 202010119