Deze website maakt gebruik van cookies, door verder te surfen gaat u akkoord met ons cookie-beleid. Lees meer over ons cookie-beleidAkkoord x

Algemene voorwaarden Juridisch MKB Abonnement

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van opdracht en/of andere rechtsverhoudingen tussen Veerman Advocaten en haar opdrachtgevers (“cliënten”).

Uitvoering opdracht

 

2. De behandelend advoca(a)t(en) van Veerman Advocaten zullen zich inspannen om het door u
gewenste resultaat te bereiken, maar garanderen niet, dat het resultaat ook daadwerkelijk zal worden bereikt. Veerman Advocaten heeft u erop gewezen dat procederen een risico met zich meebrengt waarbij u in de proceskosten van de wederpartij kunt worden veroordeeld.

 

3. De behandelend advocaat zal de opdracht persoonlijk uitvoeren. Daar waar nodig of wenselijk naar het oordeel van de behandelend advocaat, zal een kantoorgenoot worden ingezet bij de uitvoering van de opdracht.

 

4. Om de kwaliteit van de dienstverlening van Veerman Advocaten zoveel mogelijk te waarborgen, hanteert Veerman Advocaten het zogenaamde ‘four-eyes-principle’. Dit houdt in dat (relevante) correspondentie en (proces)stukken in voorkomende gevallen ook door een collega-advocaat zullen worden beoordeeld, waarbij die werkzaamheden tegen het geldende uurtarief van die advocaat in rekening zullen worden gebracht.

 

5. Bij de uitvoering van de opdracht zal Veerman Advocaten zich alleen door uw belang laten leiden zulks met in achtneming van de geldende regelgeving, waaronder de gedragsregels van advocaten, verordeningen en richtlijnen van de Nederlandse Orde van Advocaten. Daarbij zal worden gehandeld op een wijze die van een redelijk bekwaam en redelijk handelend advocaat mag worden verwacht.

 

6. Indien het naar het oordeel van de behandelend advocaat verantwoord en wenselijk is zich bij de uitvoering van de werkzaamheden door derden (deurwaarders en kantoorgenoten uitgezonderd) te laten bijstaan, dan zal hierover met u in overleg worden getreden c.q. ter zake om uw toestemming worden verzocht. Veerman Advocaten is niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen van de door haar ingeschakelde derden. Veerman Advocaten is bevoegd namens cliënt een beperking van de aansprakelijkheid van derden te accepteren.

 

7. De behandelend advocaat zal u vanzelfsprekend op de hoogte houden van ontwikkelingen, voortgang en wijzigingen in de zaak/het dossier.

 

Opzeggen van de opdracht
8. U kunt deze overeenkomst steeds opzeggen.

 

9. Veerman Advocaten kan deze overeenkomst niet opzeggen, tenzij wegens gewichtige redenen en op redelijke gronden de behandelend advocaat niet bereid is de opdracht volgens uw wensen uit te
voeren. In beide gevallen zal Veerman Advocaten u op basis van de bestede uren een einddeclaratie sturen.


Financiële afspraken
10. Het standaard honorarium bedraagt € 185,00 per uur. Indien daarvan wordt afgeweken wordt dit schriftelijk vastgelegd. Het genoemde tarief is exclusief belaste en onbelaste verschotten, 5% algemene kantoorkosten en omzetbelasting. Verschotten zijn de voor u door Veerman Advocaten gedane uitgaven, zoals griffierecht, deurwaarderskosten, kosten uittreksels, getuigen-, deskundigen-, reis- en verblijfkosten, salaris- en bureaukosten (porti, telefoon, telefax, fotokopieën e.d.).

 

11. Veerman Advocaten declareert minimaal eenmaal per kwartaal. De declaraties dienen door u binnen 14 dagen te zijn voldaan, zonder aftrek, korting of verrekening. Bij gebreke hiervan bent u, zonder nadere ingebrekestelling, direct in verzuim.

 

12. Indien u een declaratie niet (tijdig) voldoet, zullen alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en
buitengerechtelijke (incasso)kosten op u worden verhaald. In dat geval bent u tevens de wettelijke (handels)rente verschuldigd vanaf de vervaldag van de declaratie.

 

13. Veerman Advocaten is te allen tijde gerechtigd een voorschot in rekening te brengen c.q. een depot te vragen alvorens haar werkzaamheden aan te vangen en/of verder te gaan met haar
werkzaamheden. Dit voorschot c.q. depot mag worden verrekend met de openstaande factu(u)r(en).

 

Aansprakelijkheid
14. De aansprakelijkheid van Veerman Advocaten voor eventuele beroepsfouten is in zijn totaliteit steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheids-verzekering van het kantoor wordt uitbetaald met inbegrip van het bedrag van het eigen risico.

 

15. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de in artikel 14 bedoelde verzekering mocht plaatsvinden is iedere aansprakelijkheid beperkt tot tweemaal het door Veerman Advocaten in de desbetreffende zaak/het dossier in het desbetreffende jaar in rekening gebrachte exclusief verschotten, omzetbelasting en kantoorkosten, met een maximum van € 15.000,00.

 

Klachten
16. Veerman Advocaten neemt niet deel aan de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur. Een eigen klachtenregeling ligt ter inzage op kantoor en beschrijft de interne klachtenprocedure. U dient een eventuele klacht in te dienen bij de behandelend advocaat. 

 

Toepasselijk recht
17. Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn is Nederlands recht van toepassing.

 

18. Alle geschillen - voor zover deze niet zien op de hoogte van het in rekening gebrachte honorarium - zullen worden beslecht door de rechtbank te Amsterdam.

 

  •  
  • Postbus 10224
  • Tel.  +31 203699396
  • Fax. +31 202010119